Cennik

CENY URZĘDOWE ZA USŁUGI PRZEWOZOWE W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM
(Wyciąg z Uchwały nr 950/22Rady Miasta Torunia z dnia 20 października 2022 r. z późn. zm.)

Obowiązują od dnia 1 stycznia 2023 roku

Rodzaje biletów

Ważność
w strefie

Cena biletu

normalny

ulgowy

50%

 Bilet jednoprzejazdowy -uprawnia do jednokrotnego przejazdu wybraną linią autobusową lub tramwajową dzienną lub nocną w jednej strefie, od momentu skasowania do ostatniego przystanku określonego w rozkładzie jazdy

 

I

lub

II

 

 

3,80 zł

 

 

 

1,90 zł

 

Bilet czasowy - uprawnia do przejazdu z przesiadkami na wszystkich liniach dziennych i nocnych, w określonym niżej czasie od momentu skasowania:
- 60 minut - stosuje się bilet  jednoprzejazdowy
- 90 minut

 

I + II

 

I + II

 

 

3,80 zł

 

6,80 zł

 

 

1,90 zł

 

3,40 zł

II. Bilety wieloprzejazdowe i krótkookresowe

Rodzaje biletów

Ważność w strefie

Cena biletu

normalny

ulgowy 

50%

 

1.  Karnet wieloprzejazdowy – 8 odcinkowy

1) każdy odcinek karnetu wraz z karnetem zasadniczym uprawnia do jednokrotnego przejazdu wybraną linią autobusową lub tramwajową dzienną lub nocną w jednej strefie, od momentu skasowania do ostatniego przystanku określonego w rozkładzie jazdy

2) każdy odcinek karnetu uprawnia do przejazdu z przesiadkami na wszystkich liniach autobusowych i tramwajowych dziennych
i nocnych, w czasie 60 minut od momentu skasowania

 

       

 

 

I

lub

II

 

 

 

 

I + II

 

 

 

 

 

26,60 zł

 

 

 

 

 

26,60 zł

 

 

 

 

 

13,30 zł

 

 

 

 

 

13,30 zł

2.  Bilety krótkookresowe 

dobowy - uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych i nocnych przez 24 godziny od momentu skasowania w pierwszym pojeździe

tygodniowy - uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych i nocnych od dnia skasowania biletu do godz. 23:59 siódmego dnia terminu ważności biletu

 

 

 

I + II

 

 

 

 

I + II

 

 

 

13,00 zł

 

 

 

 

45,00 zł

 

 

 

6,50 zł

 

 

 

 

22,50 zł



Rodzaje biletów

Ważność w strefie

Cena biletu

normalny

ulgowy 

50 %

rodzinny - uprawnia 1-2 osoby dorosłe podróżujące z 1- 4 dzieci w wieku do 18 r.ż.do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych: w dniu skasowania – jeśli jest to dzień roboczy

w dniu skasowania i następnym - przypadających w sobotę oraz dni wolne od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1920)

 

 

 

I

 

 

 

 

11,00 zł

weekendowy - Uprawnia 1-2 osoby dorosłe do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych i nocnych w dniu skasowania i dniu następnym jeśli oba dni są dniami ustawowo wolnymi od pracy(ważny wyłącznie w sobotę, niedzielę i święta)


I



15,00 zł

grupowy - uprawnia grupę liczącą do 15 osób do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych w dniu skasowania

 

I + II

 

45,00 zł



  • Bilety miesięczne ważne są we wszystkie dni miesiąca, a bilety 15-dniowe na 15 kolejnych dni.
  • Na liniach nocnych ważne są bilety miesięczne oznaczone jako „ważne na linie miejskie dzienne i nocne”.
IV. Opłata dodatkowa
Rodzaj opłat pobieranych przez Gminę Miasta Toruń Sposób ustalenia wysokości opłaty
IV. Opłata dodatkowa pobierana w razie
  Opłata podstawowa W przypadku uiszczenia w dniu wystawienia wezwania lub dniu następnym* W przypadku uiszczenia w terminie 7 dni od dnia wystawienia wezwania*
1. braku odpowiedniego dokumentu przewozu 100 - krotność ceny biletu jednoprzejazdowego/ 60 minutowego normalnego wysokość opłaty dodatkowej ulega obniżeniu o 60% wysokośc opłaty dodatkowej ulega obniżeniu o 50%
2. braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu
3 niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka przewozu zwierzęta albo naruszenie przepisów o przewozie rzeczy lub zwierząt
4. spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu 150 - krotność ceny biletu jednoprzejazdowego/ 60 minutowego normalnego wysokość opłaty dodatkowej ulega obniżeniu o 50%
V. Opłata manipulacyjna pobierana w razie:
1. zwrotu należności za przejazd i opłaty dodatkowej, po udokumentowaniu przez podróżnego w terminie 7 dni od dnia wystawienia wezwania uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu 3 - krotność ceny biletu jednoprzejazdowego / 60 minutowego normalnego
2. umorzenia należności za przejazd i opłaty dodatkowej w stosunku do której wystawiono wezwanie do zapłaty, po udokumentowaniu przez podróżnego w terminie 7 dni od dnia wystawienia wezwania uprawnień do bezpłatengo lub ulgowego przejazdu

* Jeśli ostatni dzień terminu przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin ten upływa nastepnego dnia roboczego.

W przypadku płatności przlewem z dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy podany na wezwaniu.

VI. Pozostałe informacje

Ustala się dwie strefy biletowe w obszarze objętym usługami przewozowymi w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miasta Toruń:
  • I strefa biletowa - obejmuje terytorium Gminy Miasta Toruń;
  • II strefa biletowa - obejmuje terytorium gmin, które zawarły porozumienia międzygminne dotyczące powierzenia Gminie Miasta Toruń części zadań tych gmin z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Przewóz zwierząt podlega opłacie, w wysokości odpowiadającej cenie biletu normalnego za przewóz
jednej osoby na danej linii, z wyjątkiem:
1) psów przewodników asystujących osobom niewidomym,
2) psów trzymanych na rękach opiekuna przez cały okres podróży,
3) zwierząt domowych przewożonych w zamkniętych transporterach.

  • Przewóz bagażu nie podlega opłacie, za wyjątkiem roweru, za który obowiązuje dwukrotność ceny za bilet jednoprzejazdowy normalny.
  • Brak możliwości zakupu biletu w pojeździe nie zwalnia pasażera z obowiązku posiadania ważnego biletu na przejazd.
  • Do korzystania z przejazdów ulgowych bądź bezpłatnych uprawniają wyłącznie dokumenty polskojęzyczne, a w określonych w uchwale RMT przypadkach legitymacja International Student Identity Card.